Broken Chatbot Remote Exercise game for in Powerpoint
Broken Chatbot Remote Exercise game for in Powerpoint

BrokenChatbot is a free Powerpoint file designed as a trivia game to guarantee engagement and fun in remote meetings.

You can use it as an icebreaker or a longer format for a remote Friday bar or so.
You can choose to use the file as it is, or drag the slides into your own presentation.

“Oh damn! The Chatbot is broken! It’s up to You to find the answer to all the questions coming in, fast!”

  1. Use Google to find the answer to the question.
  2. Write the answer in the chat.
  3. Multiple answers from the same team are allowed.
  4. The team/person with the fastest correct answer gets a point.
  • Remote meeting software like Microsoft Teams, Whereby, MeetButter, or Zoom.
  • Powerpoint for facilitation (I´m not sure how animations and such will work in Google slides or keynote)
  • Quiz background music to set the mood. Something like this…


Image for post
Image for post
Illustration fra M.dk

Det spurgte jeg mig selv da jeg stod på perronen og kiggede på oversigten over metrostationerne.

Jeg skulle fra Nuuks Plads til Kongens Nytorv og jeg kunne ikke middelbart regne ud hvilket tog jeg skulle vælge. Det mod Nørrebro eller det mod Frederiksberg.

Jeg kunne selvfølgelig give mig til at tælle stationerne på oversigten, men jeg kunne jo alligevel ikke regne med at afstanden mellem stationerne er den samme selvom kortet viser det?

Oversigten gav fin mening i forhold til det formål det havde - at skulle vise alle metroforbindelser på en overskueligt måde, og jeg kan kun forestille mig den hovedpine designeren har siddet med for at få det til at se nemt og overskueligt ud. …


Image for post
Image for post

For godt en uge siden stod jeg en mandag aften midt i madpakkelavningen, med en undren og frustration som førte til et hurtigt opslag på Linkedin.

Opslaget handlede om hvor vidt min søn havde spist sin grapefrugt, eller om den på anden vis var blevet væk.

Samtidig blev en frustration om hans madkasses design delt, sammen med en hurtigt mobiloptaget film af netop madkassen.

Du kan se opslaget her:

“Det begyndte at vælte ind med likes, kommentarer og anmodninger.”

Jeg er ikke en der jævnligt skriver opslag på Linkedin og jeg har heller ikke gået op i strategisk at opbygge netværk m.m. …

About

Joachim Blicher

Product Designer and entrepreneur with a strategic UX/UI and problem solving mindset — Try Browzery.com 🎉

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store